Doanh nghiệp sẵn sàng đồng hành cùng chính quyền và nhân dân chống dịch