Khẩu trang trung quy đồng hành tham gia chống dịch Đà Nẵng ngày 16/8/2020