Long An: Đưa vào hoạt động tổng thể nhà máy Dệt – Nhuộm – Hoàn tất theo tiêu chuẩn quốc tế